GDPR

INFORMACE PRO ZÁKONÉ ZÁSTUPCE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

Správce osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Krahulčí
příspěvková organizace
Krahulčí 34
588 56 Telč

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fair Data Professionals a.s.
Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město

tel.+420 483 104 376
e-mail: jana.duchkova@fairdata.cz

Účel zpracování

ZŠ a MŠ Krahulčí, příspěvková organizace, IČO 75021471 zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

Kategorie subjektu údajů:

 1. žáci
 • adresní a identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • fotografické a digitální materiály
 • školní práce
 • klasifikační údaje
 • údaje poskytnuté SPC nebo PPP
 1. zákonní zástupci
 • adresní a identifikační údaje
 • kontaktní údaje

Účely zpracování:

 1. žáci
 • vedení školní matriky
 • účast na školních a mimoškolních akcích
 • poskytování podpůrných opatření
 • propagace školy
 1. zákonní zástupci
 • informace o školních a mimoškolních akcích
 • informace o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků
 • činnost Rady školy
 • činnost Spolku rodičů
 • další obvyklé účely

Souhlas nebo právní základ

především Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním …. vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, a dle platných zákonů – vedení školské dokumentace a evidence bezpečnosti ochrany a zdraví při práci, v rozsahu správní řízení o přijetí, o povolení odkladu, o IVP, školní matrika, třídní kniha, evidenční list dítěte, kniha úrazů, záznam o úrazu, seznámení se školním řádem

Kategorie a zdroj osobních údajů

žáci školy a zákonní zástupci žáků, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu případně získané na základě souhlasu subjektu údajů.

Zpřístupňování třetím stranám (kategorie příjemců)

ZŠ a MŠ Krahulčí, Krahulčí 34, příspěvková organizace předává osobní údaje dalším subjektům tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům. Příjemce může být OSPOD, Policie ČR, MŠMT, zřizovatel, KÚ, organizátoři sportovních akcí, ubytovatelé při výletech a exkurzích aj.

Zpracování osobních údajů (OÚ)

je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti OÚ dle aktuálních právních předpisů. Zpracování je prováděno v budovách školy ZŠ a MŠ Krahulčí a v rámci EU.

Doba uchování

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování OÚ a o volném pohybu těchto údajů jsou lhůty pro uchování OÚ  vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřní směrnici školy (Spisový a skartační řád). Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování jsou OÚ archivovány nebo skartovány. Údaje jsou zpracovány se souhlasem